Turistička organizacija Bijelo Polje

HIPOTEKARNA BANKA

Foto:HIPOTEKARNA

Ovim Opštim uslovima poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga, Hipotekarna banka AD Podgorica (“Banka”) utvrđuje način poslovanja sa transakcionim računima u istoj, izvršenja platnih transakcija, kao i prava i obaveze Banke i Vlasnika računa/Korisnika platne usluge (“Klijent”) za plaćanje.

Opšti uslovi poslovanja po transakcionim računima i obavljanju platnih usluga i ostalih usluga Banke (“Opšti uslovi”) primjenjuju se na otvaranje i vođenje transakcionih računa, izvršenje i evidentiranje platnih transakcija, formiranje i raspolaganje sredstvima, izvještavanje Klijenta o promjenama po računu, ukamaćivanje sredstava, obračunavanje i naplatu naknada za usluge Banke, kao i na zatvaranje računa.

Sastavni djelovi ovih Opštih uslova su:

 - Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija,

 - Izvod iz važeće Odluka o tarifi naknada Banke vezano za platne transakcije, vodjenje računa,

 - Izvod iz važeće Odluke o kamatnim stopama Banke vezano za vodjenje računa; - Kursna lista Banke važeća na dan primjene, bilo da su sastavni dio pojedinog ugovora ili su dostupni Klijentima na Internet stranici www.hipotekarnabanka.com („internet stranica“) ili u organizacionim djelovima Banke-filijale/ekspoziture (“poslovnice”).

Svako pozivanje na Opšte uslove u daljem tekstu uključuje pozivanje i na dokumenta navedena u prethodnom stavu.

Opšti uslovi su sastavni dio pojedinačnog okvirnog ugovora o platnim uslugama („Okvirni ugovor“) kao i ugovora/naloga o jednokratnoj platnoj transakciji i zajedno sa dokumentima iz prethodnog stava ovih Opštih uslova čine Okvirni ugovor i/ili ugovor/nalog o jednokratnoj platnoj transakciji, kao jedinstvenu cjelinu.

Opšti uslovi, Terminski plan prijema i izvršenja platnih transakcija, Izvod iz važeće Odluke o kamatnim stopama, Kursna lista Banke i Izvod iz važeće Odluke o tarifi naknada dostupni su u pisanom obliku prilikom otvaranja transakcionog računa ili izvršenja jednokratne platne transakcije u svim poslovnicama i na internet stranici Banke.

U slučaju kolizije Okvirnog ugovora sa Opštim uslovima i/ili drugim aktima Banke, primjenjuju se odredbe Okvirnog ugovora, zatim odredbe ovih Opštih uslova, a na kraju akti Banke. Klijent zaključenjem Okvirnog ugovora potvrdjuje da je prethodno upoznat sa ovim Opštim uslovima i da je sa njima u cjelosti saglasan i da ih prihvata. Ukoliko se odredbe ugovora kojima su Banka i Klijent do uvodjenja ovih Opštih uslova uredjivali ugovorne odnose u vezi sa vodjenjem računa i obavljanjem usluga plaćanja, u suprotnosti sa odredbama pozitivnih zakonskih propisa i/ili odredbama ovih Opštih uslova, tada te odredbe ranije zaključenih ugovora prestaju da važe, a umjesto njih se primjenjuju odredbe ovih Opštih uslova i pozitivnih zakonskih propisa.

Obavljanje svih ili pojedinih platnih usluga, Banka može, na osnovu posebnog ugovora, povjeriti trećem licu tj. agentu. U tom slučaju, agent u ime i za račun Banke, će pružati platne usluge i Banka je odgovorna za sve postupke i propuste svog agenta u obavljanju povjerenih mu poslova.  

Banka se obavezuje da će Klijentu pružiti podatke o sebi kao pružaocu usluge plaćanja, o korišćenju usluge plaćanja, o glavnim karakteristikama platne usluge koja će se pružiti i o podacima koji su nužni u svrhu pravilnog davanja naloga za plaćanje, o naknadama, kursu i kamatnim stopama, o kanalima komunikacije između Banke i Klijenta, zaštitnim i korektivnim mjerama, o promjeni i prestanku ugovora, o pravnoj zaštiti, kao i o drugim pitanjima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima.

GRADSKA SUVENIRNICA

Mjesto kreativne energije i ljubavi prema svom zanatu

 

STARA KRČMA BOŽOVIĆ

Stara krčma " Božović" je spoj tradicionalnog i modernog, nalazimo se neposredno pored magistralnog puta Bijelo Polje - Berane u mjestu Zaton, na nekih 12 km od Bijelog Polja. Nacionalna kuhinja, ljubazno osoblje, su neki od razloga da nam ukažete povjerenje a mi da povjerenje opravdamo. Naš objekat ima na raspolaganju pored restoranskog dijele i svečanu salu za svadbe, rodjendane, krštenja . Dobrodošli